KVKK Aydınlatma Metni

 
MADDE 1 – VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

MADDE 2 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

EVSAD bünyesinde çalışan, çalışan adayı, hizmet sağlayıcı, ziyaretçi, yardımda bulunan, üyeler, ihtiyaç sahipleri ve üçüncü taraf kişilerin kişisel verileri barındırılmaktadır. EVSAD aşağıdaki detaylandırılmış amaçlar doğrultusunda veri sahiplerinin kişisel verilerini işlemektedir.

 • EVSAD’ın yürütmekte olduğu hizmetlerin Dernekler Kanunu’na uygun olarak yürütülebilmesi için, EVSAD’a üye başvurularında üyelik bilgileri alınmaktadır.
 • Personel işe alımlarında stajyer, çalışan adayları ve temsilcilerin aranılan kriterlere uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve ileriye dönük iletişimin sağlanabilmesi için özgeçmişleri ve kişisel bilgileri alınmaktadır.
 • Tüm çalışanların insan kaynakları faaliyetlerinin hukuka uygun olarak sürdürülebilmesi, çalışan sözleşmelerinin oluşturulabilmesi, disiplin süreçlerinin yürütülebilmesi, ulaşım vb. yan hakların yerine getirilebilmesi, izinlerin hesaplanabilmesi, maaş ödemeleri, performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel bilgileri alınmaktadır.
 • Acil durumlarda çalışanlara ve ilgili taraflara zamanında ulaşılabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.
 • Hukuksal açıdan kurum içi ve kurum dışı yaşanan problemlerin yürütülebilmesi ve adli mercilerden gelebilecek taleplerin yerine getirilebilmesi için kişisel veriler alınmaktadır.
 • Muhasebe işlemlerine ilişkin faturalandırma, raporlama, cari detaylandırma ve ödeme faaliyetlerin mevzuatlara uygun gerçekleştirilebilmesi için kayıt tutulmaktadır.
 • İş sağlığı ve güvenliği yasal şartlarının yerine getirilebilmesi için acil durumlarda ilgili kişi ve kurumlarla iletişimin sağlanabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanlarımızın eğitimlerinin tamamlanabilmesi, işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılabilmesi ve kayıt defterinin oluşturulabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerinin alınabilmesi ve denetimlerde ilgili kurumlara raporlar sunulabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.
 • Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için katılımcıların kimlik bilgileri ve eğitmenlerin özgeçmişleri alınmaktadır.
 • Ürün ve hizmet tedarikçileri ile sözleşmeye konu faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi, kurum içi çalışma yapılması gereken durumlarda çalışma izinlerinin oluşturulabilmesi ve satın alma faaliyetlerimizin yürütülebilmesi, tedarikçi verileri işlenmektedir.
 • EVSAD’ın kongre, organizasyon ve etkinliklerinin gerçekleştirilebilmesi için konuşmacıların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve video kayıtları alınmaktadır. Katılımcıların da kimlik ve iletişim bilgileri alınmaktadır. Yapılan organizasyona ilişkin görsel kayıtlar çekilmektedir.
 • Sosyal sorumluluk projeleri ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülebilmesi için sığınmacıların ve kurs eğitmenlerinin kimlik ve iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • EVSAD’a yapılan burs başvurularının alınabilmesi, alınan başvuruların değerlendirilebilmesi ve uygun olan kişilere bursların verilebilmesi için iletişim, kimlik, mesleki başarı ve deneyim, adli sicil kaydı bilgileri işlenmektedir. Burs süreçlerinde on sekiz yaşından küçük öğrencilerin aydınlatılabilmesi ve rızalarının alınabilmesi için veli bilgileri istenebilmektedir.
 • EVSAD’ın ulusal ve uluslararası projeleri gerçekleştirebilmesi için, yararlanıcıların, kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri alınmaktadır.
MADDE 3 – VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Çalışan, çalışan adayı, hizmet sağlayıcı, ziyaretçi, yardımda bulunan, ihtiyaç sahipleri, üyeler ve üçüncü taraf kişilere ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, EVSAD, faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı yetkili kamu kurum ve kuruluşları denetçi kuruluşlar, eğitim firmaları, sigorta firmaları, danışmanlık firmaları, kolluk kuvvetleri, proje ortakları ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir. EVSAD, gerçekleştirdiği etkinlik, toplantı ve organizasyonlara ilişkin görselleri, ilgili kişilerin açık rızasını alarak sosyal medyada paylaşmaktadır.

MADDE 4 – KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumlardan, kanunda öngörülmesi, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, alenileştirme, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, sözleşmenin ifası sebeplerine dayanarak, çeşitli başvuru formları (burs, eğitim, yardım, üyelik) başvuru formları kullanılarak, sözlü ve yazılı beyan, elden teslim, görsel kayıt ve uygulamalar ile kişisel veriler elde edilmektedir. Kişisel veriler, elektronik veya fiziki ortamda tutulmaktadır.

MADDE 5 – KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki haklar, EVSAD’a yapılan bir talep ile kullanılabilir. Bu kapsamda iletilen talepler EVSAD tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, EVSAD tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel veri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.
MADDE 6 – İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilere ilişkin haklar aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirilebilir.

Veri Sorumlusu: Türkiye Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği

Aydınlatmaya ilişkin başvurular “Kişisel Veri Başvuru Formu” dokümanını doldurarak “Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi 1388 Sokak No: 52/6 Balgat Çankaya Ankara” adresine elden başvuru ya da noter tasdikli gerçekleştirilebilir.

Otuz günlük yasal hakkın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvuruların noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular EVSAD tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.